Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma „HOLKAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Daszyńskiego 29,
85-791 Bydgoszcz, dalej jako „HOLKAP” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych
osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie,
której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych
w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych
źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: „HOLKAP” Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Daszyńskiego 29, 85-791 Bydgoszcz tel. 52 339 45 00. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej
adres lub na e-mail: odo@holkap.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na oferowaniu klientom
produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach
oferowanych przez administratora danych produktów, jak również w celach statystycznych.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez
Panią/Pana
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.