Regulamin korzystania z aplikacji internetowej Web Magazyny firmy HOLKAP Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z udostępnionej przez Holkap Sp. z o.o. Aplikacji umożliwiającej Klientom składanie zamówień i pierwszą wycenę ofertową usług magazynowych, tym zaś, którzy chcą składować towary na terenie całego kraju i za granicą, składanie zleceń, kontrolę stanów magazynowych oraz wystawianie raportów, Kooperantom zaś wykonywanie odpłatnie usług magazynowych w oparciu o ich zasoby w ramach magazynów rozproszonych nadzorowanych i organizowanych przez firmę HOLKAP.

I W treści niniejszego Regulaminu wyrażeniom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenia:

 1. Firma – oznacza spółkę działającą pod firmą HOLKAP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Daszyńskiego 29, 85-791 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029177, NIP 554-2405-262, REGON 092909405, której kapitał zakładowy wynosi 500000 zł ( w pełni opłacony).
 2. Oprogramowanie/Aplikacja – oznacza program komputerowy udostępniany przez FIRMA za pomocą, którego osoba zlecająca ma możliwość zalogowania się i złożenia oferty na składowanie towarów w magazynach udostępnianych przez FIRMA.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji Web Magazynowanie firmy HOLKAP Sp. z o.o. do którego przestrzegania zobowiązuje się wszystkich Użytkowników korzystających z Aplikacji
 4. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny będący w posiadaniu FIRMY i umożliwiający korzystanie z Oprogramowania, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną.
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z tej Aplikacji.
 6. Kooperant – Podmiot gospodarczy, który w oparciu o swoje zasoby magazynowe za pomocą Aplikacji nawiązuje współpracę z e-Magazynem.

II Aplikacja

 1. Klient lub Kooperant może korzystać z Aplikacji za pomocą właściwie skonfigurowanego komputera połączonego z siecią internet.
 2. Aplikacja umożliwia Klientowi lub Kooperantowi wprowadzanie danych do Aplikacji oraz ich podgląd.
 3. W Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne pochodzące od FIRMY bądź od innych podmiotów w tym współpracujących.
 4. Funkcjonowanie Aplikacji może ulec zmianie w trakcie korzystania przez Klienta lub Kooperanta.

III Rejestracja Użytkownika

 1. Wprowadzenie przez Klienta lub Kooperanta za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej http://holkap.in2box.com.pl/ niniejszego oprogramowania wymaganych danych i informacji obejmujących m in. Imię, nazwisko nazwę firmy, NIP, e-mail, numer telefonu komórkowego, itp. Klient lub Kooperant sam ustala swój login oraz hasło.
 2. Potwierdzenie przez Klienta lub Kooperanta, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego treść i brzmienie oraz innych wymaganych przez Firmę oświadczeń. Niezaakceptowanie przez Klienta lub Kooperanta treści Regulaminu powoduje przerwanie procesu rejestracji;
 3. Po zaakceptowaniu i zweryfikowaniu przez Administratora systemu Klient lub Kooperant po uprzednim zalogowaniu do Aplikacji uzyskuje dostęp do swoich danych. Informacja o zweryfikowaniu i zaakceptowaniu zostaje przesłana na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta lub Kooperanta.
 4. Ustalony przez Klienta lub Kooperanta login i hasło, o którym mowa jest w ust. 1 powyżej, służyć będzie do logowania się do Aplikacji. Klient i Kooperant zobowiązuje się nie udostępniać osobą trzecim wcześniej ustalonego przez siebie loginu i hasła.
 5. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzony jest dostęp do Aplikacji, z której Klient lub Kooperant może korzystać po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej Aplikacji za pomocą ustalonego wcześniej loginu i hasła
 6. Klient lub Kooperant zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.
 7. Klient lub Kooperant nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystanie z Aplikacji z wykorzystaniem jego loginu i hasła. Z Aplikacji może korzystać wyłącznie Klient lub Kooperant.
 8. Klient lub Kooperant zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a także do ich aktualizacji i informowania o tym Administratora Aplikacji.

IV Korzystanie z Aplikacji

 1. Klient lub Kooperant może wprowadzać Dane do Aplikacji, która umożliwia wystawianie określonych dokumentów związanych ze złożonymi przez Klienta lub Kooperanta zleceniami. Aplikacja działa na podstawie Danych wprowadzonych przez Klienta lub Kooperanta.
 2. Klient lub Kooperant może wykorzystać Aplikację wyłącznie w zakresie funkcji Aplikacji oraz powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi w niej komunikatami.
 3. Przed skorzystaniem przez Klienta lub Kooperanta z Aplikacji, Klient lub Kooperant zobowiązany jest do weryfikacji prawidłowości Danych oraz poprawności wyliczeń wykonanych przy użyciu Aplikacji.
 4. Klient lub Kooperant samodzielnie podejmuje decyzję o korzystaniu z Oprogramowania oraz ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane przy wykorzystaniu Aplikacji.
 5. Klient lub Kooperant zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami w szczególności zobowiązuje się szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

V Obowiązki Klienta lub Kooperanta

 1. Klient lub Kooperant zobowiązany jest do:
 2. Podpisania umowy z FIRMĄ.
 3. Przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu
 4. Przestrzegania wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
 5. Nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,
 6. Zapoznania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

VI Zakaz działań bezprawnych

 1. Firma nie sprawdza ani nie rozpowszechnia danych logistycznych wprowadzonych przez Klienta lub Kooperanta do Aplikacji.
 2. Klient lub Kooperant nie może wprowadzać do Systemu Aplikacji, w tym przechowywać lub analizować , danych i informacji nienależących do niego. Klient lub Kooperant nie może świadczyć za pomocą lub przy wykorzystaniu Aplikacji jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich.
 3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Systemu, innych systemów komputerowych należących do Firmy lub osób trzecich. Klient lub Kooperant może korzystać z Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w niniejszym Regulaminie.

VII Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Klienta lub Kooperanta systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Posiada dostęp do internetu,
  2. Zastosowanie przeglądarek internetowych Firefox (wersja 32 i wyżej), Internet Explorer (wersja od 10 w górę), Chrome (wersja 37 i wyżej), Safari 5.0 oraz innych wskazywanych przez Firmę, skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java script, cookies, SSL oraz apletów Java.
 2. W związku z korzystaniem z Aplikacji, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Klienta lub Kooperanta mogą zostać zainstalowane / pobrane:
  1. Oprogramowanie,
  2. Pliki Cookies
 3. Aplikacja została zoptymalizowana dla wyświetlania w przeglądarkach internetowych przy zastosowanej rozdzielczości ekranu 1366 x 768 oraz wyższej.

VIII Odpowiedzialność

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność wprowadzanych Danych.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Klienta lub Kooperanta w oparciu o dane wygenerowane przez Aplikacje.
 3. Klient lub Kooperant ponosi odpowiedzialność za wprowadzone do Aplikacji Dane, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktur VAT.
 4. Kooperant ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wysyłanie FIRMIE za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej , w szczególności za uzyskanie od FIRMY akceptacji na wysyłanie takich faktur.

IX Reklamacje

 1. Klient lub Kooperant może zgłosić reklamację:
  1. Drogą elektroniczną poprzez Aplikację Web Magazyn.
  2. Za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Web Magazynowanie lub klikając na ten link::
  3. Dodatkowo, telefonicznie tel. 52 339 45 07 oraz pisemnie na adres siedziby Firmy ul. Bydgoskich Przemysłowców 3, 85-869 Bydgoszcz.
 2. Firma rozpatruje reklamację niezwłocznie tylko wysłane droga elektroniczna jak w pk 1a. a po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym., Firma w informacji przekazanej Klientowi lub Kooperantowi, który wystąpił z reklamacją za pośrednictwem Aplikacji Web Magazynowanie,/li>
  1. Wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. Wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Firma udziela w postaci elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji e-Magazyn.

X Dane osobowe

 1. W związku z gromadzeniem w ramach Aplikacji przez Firmę danych osobowych Klienta lub Kooperanta są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) w celu realizacji usługi związanej z administrowaniem udostępnioną przez Firmę Aplikacją, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Firmy.
 2. Administratorem Danych jest Firma. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu, o którym mowa w ust. 1, a także w celach archiwizacyjnym i statystycznym. Dane mogą być również przetwarzane w celu oferowania produktów i usług podmiotów trzecich powiązanych z Firmą. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym.
 3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient lub Kooperant ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. W tym celu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres : ksiegowosc@holkap.pl stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta lub Kooperanta.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Firmę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do treści art. 7 pkt. 5 ww. ustawy zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ksiegowosc@holkap.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz NIP-u firmy Klienta lub Kooperanta.
 5. Klient lub Kooperant poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku gdy Klient lub Kooperant wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody a każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (ksiegowosc@holkap.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz NIP-u firmy Klienta lub Kooperanta.
 6. W trosce o najwyższą jakość obsługi wszystkie rozmowy telefoniczne z klientami mogą być nagrywane.

XI Postanowienia końcowe

 1. Firma, udostępniając Aplikację, nie świadczy na rzecz Klienta lub Kooperanta jakiejkolwiek usługi bądź doradztwa związanych z czynnościami księgowymi. Klient lub Kooperant samodzielnie korzysta z Aplikacji.
 2. Firma udostępnia aktualną treść niniejszego Regulaminu na stronie internetowej związanej z aplikacją; ( http://holkap.in2box.com.pl/ )
 3. Firma uprawniona jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w sytuacji : zmiany sposobu prowadzenia Aplikacji, zmiany stanu prawnego skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, zmiany systemu informatycznego Firmy wymuszającej zmianę postanowień umownych, poprawy przez Firmę bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych, rozszerzenia lub ulepszenia funkcji Aplikacji.
 4. Zmiany, o których mowa w ust.3, obowiązują Klienta lub Kooperanta od terminu określonego przez Firmę, nie krótszego niż 14 dni, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Aplikacji. Jeżeli Klient lub Kooperant nie zrezygnuje z korzystania z Aplikacji, przyjmuje się, że Klient lub Kooperant wyraża zgodę na zmiany.
 5. Firma jest uprawniona do zablokowania dostępu do Aplikacji w przypadku naruszenia przez Klienta lub Kooperanta postanowień Regulaminu, podejmowania przez Klienta lub Kooperanta działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji, dokonywania czynności niezgodnych z prawem bądź działaniem na szkodę Firmy.
 6. Klient lub Kooperant może zaprzestać wykorzystywania Aplikacji. W tym celu powinien poinformować Firmę oraz w terminie kolejnych 30 dni pobrać Dane oraz wygenerować odpowiednie dokumenty księgowe z Aplikacji w sposób wskazany przez Firmę.
 7. Z tytułu korzystania z Aplikacji Firma pobiera opłaty od Klienta jak i Kooperanta wg cennika.